Uvjeti korištenja

Prilikom korištenja portala RADIM I POSTOJIM na web stranici www.radimipostojim.hr (dalje u tekstu: Radim i postojim ili Portal) u vlasništvu trgovačkog društva RADIM I POSTOJIM d.o.o. za usluge, Zagreb, Vilima Korajca 17, OIB: 35099390571, (dalje u tekstu: Društvo),  stupate u ugovorni odnos s trgovačkim društvom i potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i suglasili se da će Vas ovi uvjeti obvezivati, te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi.

Uporaba ovih stranica nije dopuštena ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete.

Za vrijeme korištenja i pristupanja stranicama Radim i postojim primjenjuju se navedeni uvjeti i pravila korištenja, kao i svi primjenjivi zakoni Republike Hrvatske.

1. Uvodne odredbe i definicije

„Uvjeti korištenja“ je naziv za ove navedene Uvjete korištenja kao i za sve izmjene i dopune istog koje bi uslijedile. Uvjeti korištenja vrijede od dana kada su objavljeni na web stranici www.radimipostojim.hr  i sastavni su dio svakog ugovora, usmenog ili pisanog, sklopljenog između Društva s jedne strane te korisnika s druge strane te obvezuju svaku fizičku i pravnu osobu koja koristi Radim i postojim.

„Radim i postojim“ je naziv za internetski portal/društveno-poslovnu mrežu namijenjenu za spajanje poslodavaca i posloprimaca kao i za razmjenu podataka između fizičkih i pravnih osoba s jedne strane koje su u potrazi za radnim osobljem tj. radnicima te fizičkih osoba s druge strane koje su u potrazi za radnim mjestom. Portal Radim i postojim ne jamči za točnost podataka u objavljenim Profilima posloprimaca i oglasima poslodavaca, a isto tako zadržava pravo brisanja profila ili oglasa za posao neprimjerenog sadržaja.

„Poslodavac“ u smislu ovih Uvjeta korištenja naziv je koji obuhvaća svaku fizičku i/ili pravnu osobu koja koristi Radim i postojim, a posebno poslodavca u smislu odredbi važećeg Zakona o radu, bez obzira na vrstu ugovora o radu koji želi sklopiti, kao i svaku drugu fizičku i/ili pravnu osobu koja koristi Radim i postojim radi pronalaska izvođača i/ili izvršitelja u smislu odredbi važećeg Zakona o obveznim odnosima o ugovoru o djelu, odnosno koja traži volontere, pripravnike i sl.

„Posloprimac“ u smislu ovih Uvjeta korištenja je naziv koji obuhvaća svaku fizičku osobu koja koristi Radim i postojim radi pronalaska odgovarajućeg radnog mjesta u smislu važećeg Zakona o radu kao i vlastitog predstavljanja sebe kao osobe i radnika u najvećoj mogućoj mjeri.

„Radno mjesto“ u smislu ovih Uvjeta korištenja je općeniti naziv za svaku vrstu radnog mjesta, zapošljavanja, angažiranja, volontiranja, pripravništva i sl.

Korištenje“ u smislu ovih Uvjeta korištenja je svako oglašavanje oglasa za radno mjesto ili bilo koji drugi angažman od strane Poslodavca, odnosno omogućavanje dostupnim vlastitih osobnih podataka u cilju pronalaženja radnog mjesta ili drugog angažmana od strane Posloprimca.

„Osobni podatak“ je u smislu ovih Uvjeta korištenja svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati, a koji osobni podaci su zaštićeni prema odredbama važećeg Zakona o zaštiti osobnih podataka.

„Cjenik“ je u smislu ovih Uvjeta korištenja cjenik usluga koje su dostupne na Portalu.

2. Uvjeti korištenja za Poslodavce

U svrhu korištenja Portala, Poslodavac je obvezan izraditi korisnički račun te će se na taj način registrirati.

Registrirani Poslodavci mogu u svakom trenutku objavljivati oglase za radna mjesta. Pretraživanje oglasa poslodavaca omogućeno je svim posjetiteljima i korisnicima portala Radim i postojim. Osim objave oglasa za radna mjesta, Poslodavcu je omogućeno i pregledavanje i pretraživanje profila Posloprimaca, pregledavanje Timova koje su kreirali Posloprimci te informiranje o događanjima u ostalim rubrikama Portala.
Isto tako, Poslodavci imaju mogućnost promocije i marketinga u vlastitom profilu putem video prezentacije tvrtke, povezivanja sa društvenim mrežama i ostalih mogućnosti promocije.

Objavljivanje oglasa za slobodna radna mjesta na Radim i postojim naplaćuje se u skladu sa Cjenikom važećim u trenutku objavljivanja oglasa.

Poslodavac se obvezuje da će usluge objavljivanja oglasa i ostale usluge korisititi jedino i isključivo u svrhu pronalaženja odgovarajućih radnika za svoje potrebe, bez zlouporabe baze podataka portala Radim i postojim. Zlouporaba baze podataka portala Radim i postojim podrazumijeva kopiranje baze podataka (podaci s profila Posloprimaca) na bilo koji medij (dakle, pohranjivanje podataka iz baze profila Posloprimaca portala Radim i postojim na računala korištenjem automatskih aplikacija), bez obzira na namjeru ili svrhu takvog postupanja poslodavca i bez obzira na osobu koja je kod poslodavca obavila takav postupak, bez prethodnog odobrenja portala Radim i postojim. U slučaju zlouporabe baze podataka poslodavac odgovara za cjelokupnu štetu portalu Radim i postojim, njegovom vlasniku i trećim osobama. Isto tako, Portal zadržava pravo na neobjavljivanje oglasa koji svojim sadržajem diskriminira ljude po bilo kojoj osnovi: vjerskoj, nacionalnoj ili drugoj osnovi, ili svojim sadržajem predstavlja kazneno djelo, prekršajno djelo ili osnovu za nastanak štete vlasniku Portala ili trećoj osobi.

Društvo zadržava pravo brisanja tekstova neprimjerenog, uvredljivog i diskriminatornog sadržaja, a koji sadržaj bi bio protivan Ustavu Republike Hrvatske, važećim prisilnim propisima i moralu. Ako se Poslodavac ne pridržava prisilnih pozitivnih propisa, a posebice prisilnih odredaba važećeg Zakona o radu, Društvo zadržava pravo zatvaranja profila Poslodavca.

Poslodavac koji objavi svoj oglas na portalu Radim i postojim neće držati Portal i/ili vlasnika portala Radim i postojim odgovornim ni za kakvu potencijalnu štetu koja bi mu mogla biti nanesena zloupotrebom podataka navedenih u oglasu od strane posloprimaca ili trećih osoba.

3. Uvjeti korištenja za Posloprimce

U svrhu korištenja Portala, Posloprimac je obavezan izraditi korisnički račun te će se na taj način registrirati.

Posloprimac se obvezuje korisnički račun (Moj Profil) u okviru Portala koristiti isključivo u svrhu traženja, pronalaska i informiranja o radnim mjestima, u svrhu prezentiranja vlastitih sposobnosti i znanja kao i ostalih pogodnosti koje nudi Portal.

Ako Posloprimac koristi korisnički račun u bilo koje druge svrhe (npr. za promociju i prodaju raznih proizvoda i usluga i sl.), Društvo će svaki takav korisnički račun blokirati i ukloniti s Portala te svaka takva zlouporaba korisničkog računa podliježe zakonskim propisima o pokretanju postupka radi naknade štete Društvu protiv štetnika.

4. Autorska prava

Portal zadržava autorska prava nad svim sadržajima objavljenim na portalu, osim ukoliko za pojedini sadržaj nije drugačije naznačeno, a odnosi se na izgled Portala, izgled oglasa, njegov sadržaj, računalne programe koje upogonjuju Portal.

5. Odgovornost za točnost podataka i odgovornost za štetu

Društvo ne odgovara za, niti jamči točnost dostupnih Osobnih podataka, kontakata, stupnja obrazovanja, vještina, karakteristika niti bilo kojih drugih podataka koji su navedeni na profilima Posloprimaca i Poslodavaca. Društvo ne odgovara niti Poslodavcima niti Posloprimcima za bilo koju vrstu štete te se u tom smislu korištenjem Portala Poslodavci i Posloprimci odriču potraživati bilo kakvu štetu, imovinsku ili neimovinsku, koja bi im mogla biti nanesena zloupotrebom pogrešnih podataka od strane Poslodavaca, Posloprimaca ili pak trećih osoba.

6. Zaštita osobnih podataka

Korištenjem Portala Poslodavci koji su fizičke osobe i Posloprimci daju izričitu privolu Društvu za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka koje čine dostupnim u okviru svojih korisničkih računa i to objavom na vlastitim profilima i bilo kojim drugim dokumentima koji se mogu pojaviti na Portalu.

Posloprimci korištenjem Portala daju izričitu privolu Poslodavcima za prikupljanjem i obradom njihovih osobnih podataka. Odabiranjem opcije „uključi profil“, Posloprimac daje privolu za to da osobnim podacima navedenim u objavljenim podacima na vlastitom profilu i drugim dokumentima koji se mogu naći na Portalu, slobodno pristupaju svi posjetitelji Portala, sukladno točci 3. Odredbe koje se odnose na Posloprimce .

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka, a sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka se daje isključivo isključivo u svrhu prijavljivanja na oglase za radna mjesta, u svrhu prezentiranja vlastitih sposobnosti i znanja, u svrhu prezentiranja vlastitih sposobnosti u timskom radu kao i u svrhu informiranja o trenutnom stanju na tržištu rada i ostalim aspektima društva te svih ostalih usko povezanih radnji, te se u drugu svrhu ne mogu upotrijebiti.

Poslodavci koji su fizičke osobe i Posloprimci mogu danu privolu u bilo kojem trenutku povući bez dodatnog obrazloženja i to slanjem opoziva privole suglasnosti na adresu Društva ili brisanjem korisničkog računa.

Osobni podaci, ali i svi drugi podaci se mogu koristiti samo na način kako je to propisano u ovim Uvjetima korištenja. Korištenje podataka u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje itd.) bez privole Društva i Posloprimca odnosno Poslodavca fizičke osobe, a osobito za masovnu distribuciju priopćenja, promotivnih poruka i sličnih informacija, je strogo zabranjeno. Društvo će svaku aktivnost poduzetu protivno navedenoj zabrani prijaviti nadležnim tijelima uključujući, ali ne ograničavajući se na, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova te Agenciju za zaštitu osobnih podataka.

7. Završne odredbe

Na sve pravne odnose koji nastanu između Društva, Poslodavaca i Posloprimaca se uz ove Uvjete korištenja primjenjuje hrvatsko materijalno pravo izuzev odredbi koje se odnose na rješavanje sukoba zakona.

Sve eventualne sporove će Društvo, Poslodavci i Posloprimci pokušati riješiti mirnim putem, a u slučaju pokretanja sudskih postupaka, isključivo je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.